Algemene voorwaarden

DBS Equestrian BV

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP B2B EN B2C

 1. INFORMATIE OVER DBS Equestrian BV

Naam:

DBS Equestrian

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap

Adres zetel:

Berkenbroekstraat 1

3960 Bree

Btw-nummer:

0737.613.932

Register van rechtspersonen:

Antwerpen, afdeling Tongeren

Telefoonnummer:

+32-471-318923

E-mailadres:

info@dbs-equestrian.com

 1. DEFINITIES

AANBOD:       

De verschillende PRODUCTEN vermeld op de WEBSITE die te koop worden aangeboden

AANKOOPPROCES:

Het aankoopproces zoals beschreven in artikel 4.1 van de algemene voorwaarden

AFNEMER:

Elke CONSUMENT en elke natuurlijke of rechtspersoon die (al dan niet) voor professionele doeleinden via de WEBSITE PRODUCTEN aankoopt of zal aankopen

CONSUMENT:

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de WEBSITE PRODUCTEN aankoopt of mogelijk zal aankopen

ONDERNEMING: 

DBS Equestrian, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Berkenbroekstraat 1, 3960 Bree, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0737.613.932, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren

OVEREENKOMST: 

De overeenkomst op afstand gesloten via de WEBSITE tussen de ONDERNEMING en de AFNEMER met betrekking tot aankoop van PRODUCTEN

PRODUCTEN:

Alle goederen beschikbaar voor aankoop op de WEBSITE

WEBSITE:   

De website van de ONDERNEMING: www.dbs-equestrian.com

WERKDAG:

Elke dag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen in België

 1. TOEPASSELIJKHEID

3.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder AANBOD van de ONDERNEMING en op alle OVEREENKOMSTEN.

3.2.  Deze algemene voorwaarden zullen, tenminste voor het afsluiten van de OVEREENKOMST ter beschikking van de AFNEMER worden gesteld op een wijze die de AFNEMER in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

3.3.  De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de AFNEMER volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3.4.  De ONDERNEMING kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aankoop van de PRODUCTEN zullen van toepassing zijn.

 1. ALGEMEEN – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

4.1.  De OVEREENKOMST is gesloten zodra de AFNEMER het AANKOOPPROCES heeft voltooid. Het AANKOOPPROCES is voltooid op het moment dat de AFNEMER zijn bestelling heeft nagekeken en op de knop bevestigen heeft gedrukt en de betaling is afgerond.

4.2.  De OVEREENKOMST en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen door de AFNEMER en de ONDERNEMING zijn uitgevoerd.

 1. OMSCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

5.1.  Bij ieder PRODUCT worden foto’s, evenals een productomschrijving gevoegd.

5.2.  De ONDERNEMINGS levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de kleuren en de productomschrijvingen zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven. Dit betreft slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 1. PRIJS

6.1  De prijzen van de PRODUCTEN zijn de prijzen die zijn vermeld op de WEBSITE op het moment dat de AFNEMER een bestelling plaatst.

6.2.  Alle prijzen worden weergegeven in EURO en zijn inclusief BTW.

6.3.  De AFNEMER zal zich in geen geval beroepen op artikel 5.97 van het Burgerlijk Wetboek inzake prijsvermindering.

6.4.  Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden gedragen door de AFNEMER.

6.5.   Alvorens het AANKOOPPROCES wordt afgerond, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, worden weergegeven.

6.6.  Als een PRODUCT niet correct is geprijsd op de WEBSITE, zal de ONDERNEMING schriftelijk, via e-mail, contact opnemen met de AFNEMER zodra de ONDERNEMING  kennis krijgt van de onjuiste prijs. De AFNEMER heeft de mogelijkheid om de PRODUCTEN toch te kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 10. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de ONDERNEMING de schriftelijke instructies van de AFNEMER heeft ontvangen binnen 14 dagen vanaf het moment dat de ONDERNEMING de AFNEMER in kennis heeft gesteld van de prijswijziging. Als de ONDERNEMING er niet in slaagt om contact op te nemen met de AFNEMER, of als de ONDERNEMING geen antwoord van de AFNEMER ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de ONDERNEMING de bestelling als geannuleerd en stelt ze de AFNEMER daarvan schriftelijk, via e-mail, in kennis.

 1. BETALING EN BETALINGSMIDDELEN

7.1.  De AFNEMER kan de PRODUCTEN betalen via de volgende betaalmiddelen: Bancontact, iDeal, Paypal, SOFORT Banking, EPS, Giropay, Przelewy24 (Polen) of met een creditcard van Mastercard, VISA en American Express.

7.2.  Indien er wordt geopteerd voor betaling via Master Card, Maestro, Visa of American Express, moet de AFNEMER onmiddellijk betalen op het ogenblik van het definitief plaatsen van de bestelling.

7.3.  Indien de AFNEMER betaalt via bankoverschrijving, ontstaat de betalingsverbintenis van de AFNEMER op het moment van het definitief plaatsen van de bestelling en moet de AFNEMER binnen de drie (3) kalenderdagen overgaan tot volledige betaling.

7.4.   De ONDERNEMING zal bestellingen pas beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Indien de ONDERNEMING niet de volledige betaling ontvangt binnen de drie (3) WERKDAGEN na het definitief plaatsen van de bestelling, heeft de ONDERNEMING het recht om de bestelling te annuleren. De AFNEMER wordt hiervan schriftelijk, per e-mail, in kennis gesteld.

7.5.  Tot op het moment van volledige betaling blijven de PRODUCTEN exclusief eigendom van de ONDERNEMING.

7.6.  In geval van laattijdige betaling door een CONSUMENT, is na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van een aangetekende ingebrekestelling of op de kalenderdag die volgt op de dag waarop een ingebrekestelling per mail werd verzonden, verwijlintresten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. De verwijlintresten is gelijk aan de intrestvoet zoals opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties welke conventioneel van toepassing wordt verklaard. De forfaitaire schadevergoeding zal voor schulden onder de 150,- euro: 20,- euro bedragen; voor schulden tussen 150,01 euro en 500,00 euro 30,00 euro + 10% op de schijf boven de 150,00 euro bedragen; voor schulden boven de 500,01 euro: max. 65,00 euro + 5% op de schijf boven de 500,00 euro met een max. van 2.000,00 euro.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling door een AFNEMER die geen CONSUMENT is, brengt elk bedrag dat onbetaald is, van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een interest op gelijk aan de interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal openstaand saldo verschuldigd.

 1. VERZENDING EN LEVERING

8.1.      In de mate dat de aangekochte PRODUCTEN op voorraad zijn en de ONDERNEMING de volledige betaling heeft ontvangen, zal de ONDERNEMING de PRODUCTEN leveren binnen een termijn van drie (3) WERKDAGEN voor een levering in België en binnen de vijf (5) WERKDAGEN voor een levering naar overige Europese landen. Dit betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Indien de ONDERNEMING, om welke reden ook, niet in staat is om de PRODUCTEN binnen de bovenvermelde termijn te verzenden, zal de ONDERNEMING de AFNEMER hiervan schriftelijk, via e-mail, op de hoogte brengen.

8.2.  De ONDERNEMING zal de bestelling laten afleveren op het adres dat de AFNEMER aan de ONDERENMING heeft opgegeven tijdens het AANKOOPPROCES. De ONDERNEMING doet hiervoor beroep op Bpost, PostNL, Deutsche Post of DHL .

8.3.  De AFNEMER ontvangt een bevestiging via e-mail zodra de bestelling wordt verzonden. Deze bevestiging bevat trackingsnummer en de geschatte leveringsdatum.

8.4.  Indien er op het moment van de levering niemand beschikbaar is op het adres van de AFNEMER, dient de AFNEMER de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

8.5.  Bij levering dient de AFNEMER de PRODUCTEN onmiddellijk te controleren op eventuele schade. Als de PRODUCTEN beschadigd zijn, moet de AFNEMER de levering weigeren en moet hij de ONDERNEMING hiervan onmiddellijk per e-mail gericht aan info@dbs-equestrian.com op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de ONDERNEMING de AFNEMER de nodige instructies bezorgen met betrekking tot het terugzenden van beschadigde PRODUCTEN.

 1. OVERMACHT

9.1.  Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die zich buiten de wil van de ONDERNEMING of de AFNEMER voordoet, die onvoorzienbaar is en die de uitvoering van de OVEREENKOMST geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overmacht bij de onderaannemers van een partij, oorlogssituaties, rellen, uitzonderlijke natuur- of weersomstandigheden (overstroming, blikseminslag, storm, aardbeving, orkaan,…), epidemiologische uitbraken, nationale, regionale of professionele staking, lock-out, overheidsmaatregelen, brand, technische storing aan installaties, pandemische gebeurtenissen en elke toename of evolutie daarvan, daden van terrorisme …. Deze opsomming is niet beperkend.

9.2.  De ONDERNEMING is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de OVEREENKOMST, die te wijten is aan overmacht.

9.3.  In geval van overmacht:

–          zal de ONDERNEMING de AFNEMER hiervan schriftelijk, via e-mail, dan wel telefonisch, in kennis stellen en;

–          zullen de verplichtingen van de ONDERNEMING krachtens de OVEREENKOMST worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering             van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de overmacht. In de mate dat de overmacht aanhoudt gedurende een periode               van drie (3) opeenvolgende maanden, heeft de AFNEMER het recht om de OVEREENKOMST te beëindigen. De AFNEMER dient de                           ONDERNEMING hiervan schriftelijk in kennis te stellen overeenkomstig artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

 1. RECHT OM EEN BESTELLING TE ANNULEREN VOOR DE EERSTE LEVERING (enkel van toepassing op CONSUMENTEN)

10.1.  De AFNEMER heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

10.2.  De AFNEMER kan de bestelling annuleren door  verzending van een e-mail naar info@dbs-equestrian.com.

Na annulering van de bestelling ontvangt de AFNEMER per e-mail een bevestiging van de annulering en zal de ONDERNEMING de reeds betaalde bedragen terugbetalen met dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de oorspronkelijke bestelling te betalen.

10.3.  Na ontvangst van een bevestiging dat de bestelling de ONDERNEMING heeft verlaten (in overeenstemming met artikel 8.2), kan de AFNEMER de bestelling niet meer annuleren.

10.4. Indien de bestelling niet (tijdig) werd geannuleerd, wordt de bestelling geleverd en kan de AFNEMER, in de mate dat hij/zij CONSUMENT is, een of meerdere PRODUCTEN terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 11.

 1. HERROEPINGSRECHT EN TERUGBETALING (enkel van toepassing op CONSUMENTEN)

11.1. De CONSUMENT heeft een wettelijk recht om de OVEREENKOMST deels of volledig te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in artikel 11.2.

De CONSUMENT moet de ONDERNEMING schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing om de OVEREENKOMST deels of volledig te herroepen en terugbetaling te ontvangen. De CONSUMENT heeft geen reden voor de herroeping op te geven, maar krijgt hiertoe wel de mogelijkheid. Voor het herroepen van de OVEREENKOMST, kan de CONSUMENT gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in bijlage 1 van de algemene voorwaarden.

11.2.  De AFNEMER beschikt over veertien (14) kalenderdagen om de OVEREENKOMST te herroepen. Indien de levering één enkel PRODUCT is, begint de termijn te lopen de dag na ontvangst van het PRODUCT door de CONSUMENT.

11.3.  Indien de ONDERNEMING de CONSUMENT niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de CONSUMENT, zal de CONSUMENT twaalf (12) maanden de tijd hebben om de OVEREENKOMST te herroepen, te rekenen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) kalenderdagen. Indien de  ONDERNEMING de CONSUMENT de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de CONSUMENT binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de CONSUMENT veertien (14) kalenderdagen de tijd om de OVEREENKOMST te herroepen, te rekenen vanaf de dag na deze waarop de CONSUMENT de informatie van de ONDERNEMING heeft ontvangen.

11.4.  PRODUCTEN komen slechts in aanmerking voor herroeping en terugbetaling voor zover de CONSUMENT zorgvuldig is omgegaan met het PRODUCT en de verpakking. De CONSUMENT mag het PRODUCT slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de CONSUMENT het PRODUCT slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De CONSUMENT kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

(a)       PRODUCTEN welke volgens specificaties van de CONSUMENT of volgens de productomschrijving duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv. gepersonaliseerde items);

(b)       PRODUCTEN die snel kunnen bederven of slechts beperkt houdbaar zijn;

11.5.  Indien de CONSUMENT beslist de OVEREENKOMST deels of volledig te herroepen, moet de CONSUMENT de ONDERNEMING daarvan schriftelijk op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar info@dbs-equestrian.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de OVEREENKOMST wenst te herroepen.

De CONSUMENT moet de PRODUCTEN die hij niet wenst te houden terugbezorgen aan de ONDERNEMING zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de ONDERNEMING. De PRODUCTEN moeten naar de ONDERNEMING worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de CONSUMENT de PRODUCTEN heeft ontvangen.

De CONSUMENT ontvangt het retourlabel via e-mail . Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de PRODUCTEN die de CONSUMENT wenst terug te sturen.

11.6.  De kosten voor het terugzenden van de PRODUCTEN zijn ten laste van de CONSUMENT.

11.7.  In geval van herroeping zal de ONDERNEMING de reeds door de CONSUMENT betaalde bedragen voor de teruggezonden PRODUCTEN, binnen redelijk termijn, terugbetalen na ontvangst én controle van de PRODUCTEN, met dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de oorspronkelijke bestelling te betalen. De ONDERNEMING kan de terugbetaling weigeren indien de CONSUMENT de PRODUCTEN heeft behandeld op een manier die niet toegestaan is in een winkel.

 1. WETTELIJKE GARANTIE (enkel van toepassing op CONSUMENTEN)

12.1. De CONSUMENT heeft recht op de wettelijke garantie van twee jaar onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wetgeving. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de PRODUCTEN dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de PRODUCTEN. Dit uiteraard enkel in de mate dat het defect of gebrek niet te wijten is aan het foutieve of onzorgvuldige gebruik van de PRODUCTEN door de CONSUMENT.

12.2.  De CONSUMENT moet de ONDERNEMING via info@dbs-equestrian.com informeren over de  gebrekkige PRODUCTEN binnen een termijn van twee (2) maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de CONSUMENT.

12.3.  Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de CONSUMENT de procedure volgen zoals bepaald in artikel 11.1. Na ontvangst van het gebrekkige PRODUCT zal de ONDERNEMING, naar keuze van de CONSUMENT, de CONSUMENT een nieuw PRODUCT sturen of het PRODUCT repareren, en zal de ONDERNEMING alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de PRODUCTEN.

12.4.    Het PRODUCT kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de ONDERNEMING. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de CONSUMENT het recht om de OVEREENKOMST te beëindigen en zal de ONDERNEMING de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.7.

 1. GARANTIE VOOR DE AFNEMER DIE GEEN CONSUMENT IS

13.1. Indien de AFNEMER geen CONSUMENT is, geldt een garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van drie maanden, voor zover:

(a)       Het gebrek de goederen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik;

(b)       De voorschriften die voortvloeien uit de product- en gebruiksaanwijzingen en eventuele waarschuwingen werden nageleefd;

(c)        De gebreken werden gemeld overeenkomstig de bepaling in artikel 18 van deze algemene voorwaarden binnen een termijn van twee                  (2) maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de AFNEMER.

13.2.  Indien een gebrek zich voordoet binnen de voormelde garantieperiode van drie maanden, moet de AFNEMER de procedure volgen zoals bepaald in artikel 11.1. Na ontvangst van het gebrekkige PRODUCT zal de ONDERNEMING de AFNEMER een nieuw PRODUCT sturen, en zal de ONDERNEMING alle kosten dragen in verband met de omruiling van de PRODUCTEN.

13.3.  Het PRODUCT kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de ONDERNEMING. Indien de vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de AFNEMER het recht om de OVEREENKOMST te beëindigen en zal de ONDERNEMING de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.7.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

14.1. De ONDERNEMING gebruikt de persoonsgegevens van de AFNEMER uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de WEBSITE.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

15.1.  De aansprakelijkheid van de ONDERNEMING is in elk geval beperkt tot directe schade en het bedrag van enige schadevergoeding kan geenszins de betaalde prijs van de PRODUCTEN overstijgen.

15.2.  In geen geval zal de ONDERNEMING aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het niet of gebrekkig opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en eventuele waarschuwingen en de AFNEMER vrijwaart de ONDERNEMING voor eventuele aanspraken van een derde in dit verband.

15.3.  De ONDERNEMING verbindt zich er enkel toe om de PRODUCTEN die worden aangeboden op de WEBSITE te leveren. De ONDERNEMING kan in geen geval aansprakelijk zijn voor het niet verwezenlijken van het door de AFNEMER beoogde doel (bv. het verhelpen van bepaalde gezondheidsproblemen, enz.). De ONDERNEMING gaat hiertoe geen enkele (resultaats)verbintenis aan.

15.4.    De ONDERNEMING zal in geen geval aansprakelijk zijn voor;

–          indirecte of gevolgschade, zoals onder meer doch niet beperkt tot winstderving, gebruiksderving, verminderde goodwill, gemiste                         besparingen, verlies van commerciële opportuniteiten;

–          schade veroorzaakt door derden;

–          schade als gevolg van overmacht in hoofde van de ONDERNEMING, zoals bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;

–          schade als gevolg van door de AFNEMER aan de ONDERNEMING verstrekte informatie die foutief is.

15.5.  Geen enkele vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld ten aanzien van de ONDERNEMING meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de schade is opgetreden.

15.6.  Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet voor aansprakelijkheden als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de ONDERNEMING of andere aansprakelijkheden die men niet bij wet kunnen uitsluiten of beperken.

 1. KLACHTENPROCEDURE

16.1. Als de AFNEMER klachten heeft, kan hij contact opnemen met de ONDERNEMING via het e- mailadres: info@dbs-equestrian.com.

16.2.  De AFNEMER kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1.  De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie in het algemeen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij de ONDERNEMING, of bij de leveranciers van de ONDERNEMING of andere rechthebbende bekend zijn.

17.2.  Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in deze intellectuele eigendomsrechten. Er mogen bijvoorbeeld geen tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz. kopiëren of reproduceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de ONDERNEMING.

 1. KENNISGEVINGEN

18.1.  Alle schriftelijke kennisgevingen die plaatsvinden in het kader van een OVEREENKOMST dienen te gebeuren via e-mail. Voor schriftelijke kennisgevingen aan de ONDERNEMING dient dit te gebeuren via info@dbs-equestrian.com. Voor schriftelijke kennisgevingen aan de AFNEMER zal de ONDERNEMING gebruik maken van de contactgegevens (inclusief het e-mailadres) dat door de AFNEMER werd opgegeven tijdens het AANKOOPPROCES.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

19.1.  Op deze algemene voorwaarden, het AANBOD en op de OVEREENKOMST is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2.  Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de OVEREENKOMST, vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van  het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

20.1.    De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling of clausule van de algemene voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enig andere bepaling of clausule van deze algemene voorwaarden of van de algemene voorwaarden in haar geheel, tot gevolg hebben. Ingeval de geldigheid of de afdwingbaarheid van enige bepaling of clausule van deze algemene voorwaarden in vraag wordt gesteld of wordt aangevochten, verbindt de ONDERNEMING zich ertoe het redelijkerwijs noodzakelijke of nuttige te doen, met inbegrip van    de herformulering van de betreffende bepaling of clausule, teneinde er op een wettelijke manier voor te zorgen dat zulke bepaling of clausule volledig van kracht en in werking blijft, hetzij zulke bepaling of clausule te vervangen door enig andere bepaling of clausule dewelke economisch gezien, hetzelfde effect heeft voor alle betrokken partijen, tenzij deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de betrokken bepaling of clausule, de oorzaak of het evenwicht van deze algemene voorwaarden zou teniet doen.

20.2.  De ONDERNEMING heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de OVEREENKOMST over te dragen aan een onderaannemer, maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

20.3.  De AFNEMER kan zich niet beroepen op artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

(* = schrappen wat niet past)

– Aan … (hier dient de Onderneming haar naam, adres en e-mailadres in te vullen)

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): …

– Besteld op (*)/ontvangen op (*) …

– Naam van de consument(en) …

– Adres van de consument(en) …

– Datum …

– Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …